Akasha vasulara yehovanu sthutiyinchudi

Akasha vasulara yehovanu sthutiyinchudi (2)
Vunatha stalamula nivasulara yehovanu sthutiyinchudi halleluah

Ayana doothalara mariyu ayana sainyamulara (2)
Surya Chandra taaralara yehovanu stutiyinchudi halleluah

Samastha bhoojanulara mariyu janamula adipathulara (2)
Vrudulu baluru yavanulara yehovanu stutiyinchudi halleluah