Where Families Grow Together

El Shaddai …. Tujhsa Na Koi

El Shaddai X 6……….Tujhsa Na Koi (2)

Verse 1
Anugrahi Tu, Samarti Hai Tu
Vishwas Yogya, Sada Prabhu Tu
Tu Na Badalta, Sada Nirantar
Mahima Ke Yogya, Tu Hi Hai

El Shaddai X 6……….Tujhsa Na Koi (2)

Verse 2
Asambhav Ko Tu, Karta Hai Sambhav
Agni Aur Badal Bankar Chalata
Chattan Bankar, Mujhe Bachata
Gaunga Teri…Mahima Sada