Paravaasinine

పరవాసినినే జగమున ప్రభువా

నడచుచున్నాను నా ధారిన్

నా గురి నీవేనా ప్రభువా

నీ ధరి నీ చేరెదను – నేను

 

  • లోకమంతా నాదని యెంచి

బంధుమిత్రులే ప్రియులనుకొంటిని

అంతయు మోసమేగా

వ్యర్ధము సర్వమును – ఇలలో

 

  • ధన సంపదలు గ్వరవమూలు

దహించిపోవు నీ లోకమున

పాపము నిండే జగములో

శాపము చేకూర్చుకొనే – ఇలలో

 

  • తెలుపుము నా అంతము నాకు

తెలుపుము నా ఆయువు ఎంతో

తెలుపుము ఎంత అల్పుడనో