Tere Hi Naam Ki, Gaatein Hain Stuti (Gaaunga Mein Tere Liye Hallelujah)

Tere Hi Naam Ki, Gaatein Hain Stuti
Milkar Sarey, Swarg Meinn……Wo Gaatein
Tu Hai Pavitra, Jo Tha Aur Hai…….. Aur Jo Aanewala Hain
Adar Aur Mahima Mile Tujhe Hi…….Yogya Tuhi Sada
Lekin Prabhu, Chahta Tu Yeh Geet…..Mujh Papi Se

Gaaunga Mein Tere Liye Hallelujah
Hallelujah, Hosanna
Gaunga Mein Sirf Prabhu Tere Liye
Hallelujah Hosanna

Hallelujah (4)