Yessiah Needhu Prema Entho Unatha-mainadhi

Yessiah Needhu Prema Entho Unatha-mainadhi
Yessiah Needhu Jaali Entho Athyunatha-mainadhi (X2)
Yesu Ninne Preminthun…
Yesu Ninn Aradhinthunu… (X2)
Halleluiah Ani Nee Padhedhanu
Hosanna Yani Keerthinchedhanu (X2)
Yessiah, Yessiah, Yessiah, Yessiah (2)

Deeva Nee Naamamun Keerthinthunu
Prabhuva Nee Karyamul Ghanaparathunu
Deeva Nee Naamamun Aradhinthunu
Prabhuva Nee Vaakyamun Dhyaninthunu

Aradhinchedhanu Nedhu Goppa Namamun
Prasthuthinchedhanu Nedhu Unatha Namamun (X2) || Yessiah Needhu Prema||

Deeva Neve Ashrayamu- Na Durgamu
Deeva Neve Na Balamu – Na Dhaagu Chotu
Prabhuva Neve Naa Jeevam – Na Aadharam
Prabhuva Neve Naa Dhairyam- Na Samadhanam

Aradhinchedhanu Nedhu Goppa Namamun
Prasthuthinchedhanu Nedhu Unatha Namamun (X2)
Yessiah, Yessiah, Yessiah, Yessiah (2)

యేసయ్యా నీదు ప్రేమ ఎంతో ఉన్నతమైనది
యేసయ్యా నీదు జాలి ఎంతో అత్యున్నతమైనది
యేసు నిన్నే ప్రేమింతు
యేసు నిన్నే ఆరాధింతును … (2)
హల్లెలూయా అని నే పాడెదను
హోసన్నా యని కీర్తిచేదను (2)
యేసయ్యా, యేసయ్యా, యేసయ్యా, యేసయ్యా (2)

దేవా నీ నామమున్ కీర్తింతును
ప్రభువా నీ కార్యముల్ ఘనపరతును
దేవా నీ నామమును ఆరాధింతును
ప్రభువా నీ వాక్యమున్ ధ్యానింతును

ఆరాదిoచెదను నీదు గొప్ప నామమున్
ప్రస్తుతించెదను నీదు ఉన్నత నామమున్ (2) ॥ యేస్సయ్య నీదు ప్రేమ ॥

దేవా నీవే ఆశ్రయము – నా దుర్గము
దేవా నీవే నా బలము – నా దాగు చోటు
ప్రభువా నీవే నా జీవము – నా ఆధారం
ప్రభువా నీవే నా ధైర్యం – నా సమాధానం

ఆరాదిoచెదను నీదు గొప్ప నామమున్
ప్రస్తుతించెదను నీదు ఉన్నత నామమున్ (2)
యేసయ్యా, యేసయ్యా, యేసయ్యా, యేసయ్యా (2)